SÄÄNNÖT1 §
Yhdistyksen nimi on Orimattilan Kennelkerho ja sen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvatusta ja jalostusta.

2 §
Yhdistyksen kotipaikka on Orimattila. Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n jäsen.

3 §
Yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään järjestämällä näyttelyitä ja kokeita, kursseja ja valistus- ja esitelmätilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen, tilaamalla ja levittämällä alan kirjallisuutta yms. Yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä toimenpiteillä.

4 §
Yhdistyksen jäseniksi pääsevät yksityiset henkilöt sekä Orimattilan kunnan alueella olevat rekisteröidyt metsästysseurat, jotka johtokunta jäseniksi hyväksyy. Jäsenet ovat joko vuosi- tai ainaisjäseniä. Johtokunta on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Johtokunnan päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuunottamatta, johtokunnalle sitä tarkoittavan kirjelmän. Jos jäsen haluaa erota, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan kalenterivuoden alusta. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin.

5 §
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta sen omaisuuteen.

6 §
Yhdistys voi omistaa toimintaansa vasten tarpeellisia kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

7 §
Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkiaan ja vuosijäsen vuosittain jäsenmaksuna sen summan, minkä vuosikokous on kulloinkin määrännyt. Jäsenmaksut suoritetaan kultakin vuodelta kesäkuun loppuun mennessä.

8 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on asiakirjoineen jätettävä ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua tilintarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava johtokunnalle viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta.

9 §
Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu 6 jäsentä. Näistä eroaa vuosittain 3 jäsentä, aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintäin neljä jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten tasan mennessä ratkaisee puheenjohtajan ääni. Johtokunnalla on oikeus käyttää asiantuntijoita. Johtokunta voi tarpeen vaatiessa asettaa vuodeksi kerrallaan asioita valmistelemaan 3-5 jäsenisen työvaliokunnan, johon voidaan valita jäseniä myöskin johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta valitsee sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

11 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin johtokunta sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään jäsentä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi on siitä tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys vähintäin kolme viikkoa ennen kokousta.

12 §
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetettävillä kirjeillä vähintäin 10 päivää ennen kokousta, ja on kutsussa mainittava kokouksessa käsiteltävät tulevat asiat. Samalla tavalla toimitetaan muutkin tiedonannot jäsenille.

13 §
Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista, mistä näiden sääntöjen 15 §:ssä on säädetty. Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintäin 1/10 saapuvilla olevista äänioikeutetuista edustajista vaadi suljettua lippuäänestystä. äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut; vaaleissa ratkaisee arpa.

14 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2) suoritetaan valtakirjain tarkastus

3) todetaan kokouksen laillisuus

4) esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta

5) esitetään johtokunnan varainhoitokertomus sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

6) hyväksytään johtokunnan laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

7) määrätään vuotuisen jäsenmaksun suuruus

8) määrätään johtokunnan jäsenten, edustajain ja tilintarkastajain palkkiot seuraavaksi vuodeksi

9) vahvistetaan johtokunnan laatima talousarvio seuraavaksi vuodeksi

10) toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

11) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä

12) valitaan edustaja Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n vuosikokoukseen

13) valitaan edustajat Kennel-yhtymien kokouksiin

14) käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat.

Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei päättää.

15 §
Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintäin 3/4 vuosikokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä ja että toinen vähintäin kuukauden kuluttua pidetty kokous samoin 3/4 äänten enemmistöllä tehdyn päätöksen hyväksyy. Sääntömuutos on alistettava Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n hallituksen hyväksyttäväksi. Jos yhdistys puretaan tai se lakkautetaan käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:lle ja yhdistysrekisteriviranomaiselle.

16 §
Muuten noudattetakoon, mitä laissa yhdistyksissä säädetään.